TITV

[Video] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4.169 students enrolled

1
Bài 01. Giới Thiệu Về Thuật Toán, Giải Thuật Lập Trình | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
2
Bài 02. Bài Toán Tìm Kiếm | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
3
Bài 03. Thuật Toán Tìm Kiếm Tuần Tự (Linear Search) | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
4
Bài 04. Thuật Toán Tìm Kiếm Nhảy (Jump Search) | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
5
Bài 05. Thuật Toán Tìm Kiếm Nhị Phân (Binary Search) | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
6
Bài 06. Thuật Toán Sắp Xếp Chèn (Insertion Sort) | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
7
Bài 07. Thuật Toán Sắp Xếp Chọn (Selection Sort) | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
8
Bài 08. Thuật Toán Sắp Xếp Nổi Bọt (Bubble Sort) | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
9
Bài 10. Thuật Toán Tự Nhiên (Brute Force) | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
10
Bài 11. Thuật Toán Tìm Dãy Con Liên Tục Có Tổng Lớn Nhất | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
11
Bài 12. Thuật Toán Tìm Dãy Con Liên Tục Không Giảm Dài Nhất | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
12
Bài 14. Tìm Kiếm Nhị Phân Bằng Đệ Quy | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
13
Bài 15. Giải Bài Toán Tháp Hà Nội Bằng Đệ Quy | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
14
Bài 16. Bài Toán Hoán vị | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
15
Bài 17. Thuật Toán Sắp Xếp Trộn (Merge Sort) | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
16
Bài 18. Thuật Toán Sắp Xếp Nhanh (Quick Sort) | Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

16 lectures
Full lifetime access
Access on mobile and TV
[Video] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Price:
Free