TITV

Lập trình viên Java Web Fullstack: React kết hợp Spring Boot

Phần 1. Giới thiệu và chuẩn bị môi trường

1
01. Tổng quan về khóa học
00:21:51
2
02. Thực hành - chuẩn bị công cụ lập trình
00:17:32

Phần 2. React JS

1
03. Giới thiệu tổng quan về React JS
00:17:32
2
04. Thực hành React - tạo ứng dụng React
00:12:14
3
05. Cấu trúc cây thư mục của một dự án React
00:09:47
4
06. Thực hành React - Hello World
00:12:25
5
07. Thực hành React - hiển thị danh sách học viên và thêm Bootstrap vào dự án
00:21:57
6
08. Thực hành React - tạo React Component mới và chèn vào bảng danh sách sinh viên
00:10:50
7
09. Thực hành React - cách chèn biểu thức JavaScript vào JSX
00:07:35
8
10. Thực hành React - cách truyền dữ liệu động tới các thành phần React
00:16:24
9
11. Thực hành React - sử dụng mảng và duyệt mảng
00:21:29
10
12. Thực hành React - tách React Components
00:09:12
11
13. Thực hành React - xử lý sự kiện onClick - thêm sinh viên mới
00:11:51
12
14. Thực hành React - giới thiệu về React State
00:10:07
13
15. Thực hành React - thêm sinh viên sử dụng React State
00:07:31
14
16. Thực hành React - xây dựng form nhập liệu và xử lý sự kiện thêm sinh viên
00:22:40
15
17. Thực hành React - cách làm việc với React Keys - xóa sinh viên
00:23:22
16
18. Thực hành React - sử dụng câu lệnh điều kiện để render components
00:10:12

Phần 3. TypeScript

1
20. Giới thiệu TypeScript
00:38:47
2
21. Thực hành TypeScript - cách biên dịch TypeScript sang JavaScript
00:13:26
3
22. Thực hành TypeScript - kiểu dữ liệu và khai báo biến
00:35:43
4
23. Thực hành TypeScript - vòng lặp và mảng
00:12:19
5
24. Thực hành TypeScript - xây dựng các Class
00:22:08
6
25. Thực hành TypeScript - xây dựng các phương thức getter và setter
00:21:55
7
26. Thực hành TypeScript - cấu hình file tsconfig,json
00:12:05
8
27. Thực hành TypeScript - xây dựng constructor với tham số thuộc tính
00:18:14
9
28. Thực hành TypeScript - module
00:27:54
10
29. Thực hành TypeScript - kế thừa
00:33:51
11
30. Thực hành TypeScript - abstract class - lớp trừ tượng
00:08:56
12
31. Thực hành TypeScript - interface
00:27:30

Phần 4. Kết hợp TypeScript và React JS

1
32. Thực hành TypeScript & React - tạo dự án React sử dụng TypeScript
00:18:00
2
33. Thực hành TypeScript & React - dự án quản lý công việc
01:04:08
3
34. Chuyển đổi dự án React từ JXS sang TSX
00:42:49

Phần 5. Phân tích dự án

1
35. Phân tích dự án - yêu cầu dự án website bán sách
00:28:52
2
36. Phân tích dự án - các sơ đồ cần có trong dự án, cài đặt Start UML
00:07:49
3
37. Phân tích dự án - phân tích các tác vụ và vẽ sơ đô usecase
00:56:56
4
38. Phân tích dự án - phân tích các hành động và vẽ sơ đồ activity
00:24:41
5
39. Phân tích dự án - sơ đồ cơ dữ liệu quan hệ
01:18:26
6
40. Phân tích dự án - sơ đồ lớp
00:54:28

Phần 6. Dự án Full-stack: Web Bán Sách

1
41. Back-end: Khởi tạo dự án
00:22:56
2
42. Back-end: Xây dựng các class
3
43. Back-end: Ánh xạ các thực thể sang cơ sở dữ liệu (dùng Hibernate JPA)

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Course available for 180 days
Get course

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV
Lập trình viên Java Web Fullstack: React kết hợp Spring Boot
Price:
1,500,000 đ 899,000 đ