TITV

5 out of 5
5
1 review

Git và GitHub toàn tập

1.067 students enrolled

Phần 1. Git

1
Git 01. Giới thiệu về Git - hệ thống quản lý phiên bản
20:37
2
Git 02. Hướng dẫn cách cài đặt Git trên máy cá nhân
07:59
3
Git 03. Các câu lệnh Terminal cơ bản để quản lý file và thư mục
36:30
4
Git 04. Cách tạo Repository mới trong Git
5
Git 05. Cấu hình thông tin cho Repository
6
Git 06. Các trạng thái của GIT và thực hành GIT add | GIT commit | GIT status | GIT diff | GIT log
7
Git 07. Cấu hình GITIGNORE để bỏ qua các file không cần giám sát
8
Git 08. Cách tương tác với Remote Repository
9
Git 09. Xử lý xung đột trong Git - Merge Conflict
10
Git 10. Câu lệnh GIT CHECKOUT chuyển đổi giữa các commit trong Git
11
Git 11. Branches - cách làm việc với nhiều nhánh trong Git
12
Git 12. Git Merge - Kết hợp nội dung từ các nhánh
13
Git 13. Git Rebase - tái cơ sở cho một nhánh trong Git
14
Git 14. Cách xóa nhánh trong GIT
15
Git 15. Git Reset - Hủy bỏ commit
16
Git 16. Git Revert - Quay lại các commit trước đây

Phần 2. GitHub

1
Git 17. Tạo tài khoản mới trên GitHub
2
Git 18. Tạo Repository mới trong GitHub
3
Git 19. Cách clone dự án từ GitHub về máy
4
Git 20. Đẩy dự án từ máy cá nhân lên GitHub
5
Git 21. Fork và cập nhật Repo của người khác trên GitHub
6
Git 22. Cách tạo Pull Request trong Github

Phần 3. Tools

1
Git 23. Cài đặt và sử dụng GitHub Desktop
2
Git 24. Sử dụng Git và GitHub trong Visual Studio Code
5
5 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review