TITV

[Video] Hệ điều hành

1.411 students enrolled

1
[Hệ điều hành] Bài 01. Thành phần và tổ chức máy tính
2
[Hệ điều hành] Bài 02. Khái niệm về Hệ điều hành
3
[Hệ điều hành] Bài 03. Các dịch vụ của Hệ điều hành
4
[Hệ điều hành] Bài 04. Giao diện lập trình (API) của Hệ điều hành
5
[Hệ điều hành] Bài 05. Các thành phần của Hệ điều hành
6
[Hệ điều hành] Bài 06. Một số hệ điều hành hiện nay
7
[Hệ điều hành] Bài 07. Khái niệm về tiến trình
8
[Hệ điều hành] Bài 09. Điều độ và lập lịch cho tiến trình
9
[Hệ điều hành] Bài 10. Tiến trình đồng thời và các vấn đề
10
[Hệ điều hành] Bài 11. Các yêu cầu giải pháp cho các tiến trình đồng thời và chống bế tắc deadlock
11
[Hệ điều hành] Bài 12. Quản lý bộ nhớ và các cách tổ chức chương trình
12
[Hệ điều hành] Bài 13. Phân chương bộ nhớ
13
[Hệ điều hành] Bài 16. Giới thiệu về File trong Hệ điều hành

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

13 lectures
Full lifetime access
Access on mobile and TV
[Video] Hệ điều hành
Price:
Free