TITV

4.7 out of 5
4.7
3 reviews

[Video] Lập trình C

Khóa học lập trình C do TITV xây dựng (trong thời gian khoảng 1 năm) và cung cấp hoàn toàn miễn phí, mục tiêu là chia sẻ kiến thức về lập trình, các bạn sẽ được làm quen từ những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao trong lập trình C. Thông qua những[Video] Lập trình C

13.702 students enrolled

PHẦN 1. CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN

1
LTC 00. Hướng dẫn cài đặt phần mềm lập trình C
5:50
2
LTC 01. Giới thiệu cơ bản về lập trình C
6:31
3
LTC 02. Kiểu dữ liệu và cách khai báo biến trong lập trình C
9:40

PHẦN 2. NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU

1
LTC 03. Cách xuất dữ liệu ra màn hình lập trình C | Hàm printf | Tự học lập trình C
14:40
2
LTC 04. Cách nhập dữ liệu từ bàn phím trong lập trình C | Tự học lập trình C
16:41
3
LTC 05. Các phép toán cơ bản trong lập trình C | Tự học lập trình C
15:34

PHẦN 3. CÁC PHÉP TOÁN VÀ THƯ VIỆN CƠ BẢN

1
LTC 06. Phép toán và -- trong lập trình C | Tự học lập trình C
7:52
2
LTC 07. Các toán tử so sánh trong lập trình C | Tự học lập trình C
8:29
3
LTC 08. Toán tử điều kiện, bài tập kiểm tra số chẳn số lẻ trong lập trình C | Tự học lập trình C
8:33
4
LTC 09. Bài tập tìm số nhỏ nhất số lớn nhất giữa hai số a và b | Tự học lập trình C
8:49
5
LTC 10. Giải phương trình bậc nhất ax b = 0 | Tự học lập trình C
6:43
6
LTC 11. Ép kiểu dữ liệu trong lập trình C | Tự học lập trình C
12:18
7
LTC 12. Thư viện math h và các hàm toán học căn bậc hai, hàm mũ, hàm làm tròn trong lập trình C
11:42

PHẦN 4. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN

1
LTC 13. Câu lệnh If else trong lập trinh C | Tự học lập trình C
11:12
2
LTC 14. Giải phương trình bậc nhất ax b = 0 bằng hàm if else | Tự học lập trình C
6:20
3
LTC 15. Toán tử logic trong lập trình C | Tự học lập trình C
8:28
4
LTC 16. Giải phương trình bậc hai ax^2 bx c = 0 | Tự học lập trình C
10:34
5
LTC 17. Câu lệnh switch case trong lập trình C | Tự học lập trình C
9:44
6
LTC 18. Bài tập tìm số ngày của tháng | Tự học lập trình C
10:34
7
LTC 19. Bài tập tính diện tích chu vi và tam giác trong lập trình C | Tự học lập trình C
20:11

PHẦN 5. VÒNG LẶP

1
LTC 20. Vòng lặp for trong lặp trình C | Tự học lập trình C
8:53
2
LTC 21. Bảng mã ASCII và bảng chữ cái Alphabet trong lập trình C | Tự học lập trình C
5:01
3
LTC 22. Vòng lặp while trong lập trình C, tính tổng từ 1 đến n |Tự học lập trình C
5:34
4
LTC 23. Tìm ước số chung lớn nhất giữa hai số | Tự học lập trình C
9:11
5
LTC 24. Vòng lặp do while trong lặp trình C | Tự học lập trình C
8:14
6
LTC 25. Tính giai thừa của số nguyên n | Tự học lập trình C
5:48
7
LTC 26. Lệnh goto, Lệnh continue trong lập trình C | Tự học lập trình C
8:35

PHẦN 6. HÀM

1
LTC 27. Khái niệm về hàm trong lập trình C, kiểm tra số nguyên tố | Tự học lập trình C
14:01
2
LTC 28. Xuất ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn bằng n | Tự học lập trình C
8:38
3
LTC 29. Xuất ra tất cả các số chính phương nhỏ hơn bằng n |Tự học lập trình C
4:43
4
LTC 30. Bài tập về ngày tháng năm trong lập trình C | Tự học lập trình C
21:57
5
LTC 31. Truyền tham chiếu và truyền tham trị trong lập trình C | Hàm hoán đổi giá trị swap
7:32
6
LTC 32. Lập trình đệ quy trong C, Tính giai thừa bằng đệ quy |Tự học lập trình C
9:49
7
LTC 33. Chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân trong lập trình C bằng hàm đề quy
6:22
8
LTC 34. Cách tính số Fibonnaci bằng hàm đệ quy trong lập trình C
4:37

PHẦN 7. MẢNG 1 CHIỀU

1
LTC 35. Giới thiệu về mảng 1 chiều trong lập trình C | Tự học lập trình C
9:23
2
LTC 36. Nhập và xuất mảng một chiều, tính tổng các phần tử mảng một chiều | Tự học lập trình C
6:32
3
LTC 37. Cách truyền tham số mảng, tính trung bình cộng mảng, tính trung bình cộng số dương
14:35
4
LTC 38. Thuật toán liệt kê các phần tử thỏa điều kiện trong mảng 1 chiều, Liệt kê các số nguyên tố
9:29
5
LTC 39. Tìm max, tìm min, tìm giá trí lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất | Tự học lập trình C
8:40
6
LTC 40. Sắp xếp mảng tăng dần, Sắp xếp mảng giảm dần, Lập trình C
10:02
7
LTC 41. Đảo ngược mảng một chiều trong lập trình C | Tự học lập trình C
18:23
8
LTC 42. Tìm kiếm trong mảng một chiều lập trình C | Tự học lập trình C
9:33
9
LTC 43. Tìm phần tử nhỏ thứ hai trong mảng, Tìm phần tử lớn thứ hai trong mảng | Tự học lập trình C
7:52
10
LTC 44. Xóa phần tử theo vị trí trong mảng, xóa phần tử theo điều kiện trong mảng một chiều
10:40
11
LTC 45. Chèn phần tử vào mảng một chiều vào các vị trí đầu, cuối hoặc vào vị trí k của mảng
16:43
12
LTC 46. Tạo menu cho chương trình C | Tự học lập trình C
15:42
13
LTC 47. Trộn hai mảng một chiều tăng dần | Lập trình C
13:22
14
LTC 48. Tách mảng một chiều thành hai mảng | Lập trình C
8:52
15
LTC 49. Kiểm tra mảng con giữa hai mảng | Tự học Lập trình C
14:10
16
LTC 50. Tìm mảng con dài nhất, tìm mảng con không giảm, tìm mảng con không tăng dài nhất
20:03

PHẦN 8. MẢNG 2 CHIỀU

1
LTC 51. Nhập và xuất mảng hai chiều lập trình C, Nhập và xuất ma trận trong C | Tự học lập trình C
14:52
2
LTC 52. Cách tìm kiếm trong mảng hai chiều, tìm kiếm trong ma trận | Tự học lập trình C
12:52
3
LTC 53. Tính Trung Bình Cộng ma trận mảng hai chiều trong lập trình C | Tự học lập trình C
14:20
4
LTC 54. Tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất của ma trân hai chiều | Tự học lập trình C
6:02
5
LTC 55. Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của từng dòng hoặc từng cột
11:14
6
LTC 56. Chuyển ma trận, mảng hai chiều thành mảng một chiều | Tự học lập trình C
7:48
7
LTC 57. Cách sắp xếp mảng hai chiều tăng dần hoặc giảm dần | Tự học lập trình C
11:40
8
LTC 58. Đổi giá trị hai dòng hoặc đổi giá trị hai cột trong mảng hai chiều | Tự học lập trình C
14:25
9
LTC 59. Xóa dòng hoặc xóa cột trong mảng hai chiều | Tự học lập trình C
12:10
10
LTC 60. Kiểm tra mảng đối xứng qua đường chéo chính và đối xứng qua đường chéo phụ | Lập trình C
22:04
11
LTC 61. Cách tìm ma trận chuyển vị của mảng hai chiều | Tự học lập trình C
9:33
12
LTC 62. Lập trình tính định thức của ma trận cấp 2 và cấp 3 | Tự học lập trình C
26:07

PHẦN 9. CON TRỎ

1
LTC 63. Giới thiệu về Con trỏ trong lập trình C | Tự học lập trình C
14:55
2
LTC 64. Cách sử dụng con trỏ với mảng trong lập trình C | Tự học lập trình C
14:54
3
LTC 65. Cách sử dụng con trỏ với hàm trong lập trình C | Tự học lập trình C
8:12
4
LTC 66. Cách sử dụng con trỏ và cấp phát bộ nhớ động trong lập trình C | Tự học lập trình C
16:53

PHẦN 10. XỬ LÝ CHUỖI

1
LTC 67. Chuỗi trong lập trình C, Cách nhập và xuất chuỗi trong lập trình C
15:14
2
LTC 68. Khắc phục lỗi không nhập được chuỗi trong lập trình C
5:27
3
LTC 69. Lập trình tính độ dài chuỗi trong C, hàm strlen trong lập trình C
9:01
4
LTC 70. Xóa ký tự xuống dòng khi nhập chuỗi bằng hàng fgets trong C
6:09
5
LTC 71. Lập trình nối hai chuỗi trong C, hàm strcat trong lập trình C
15:38
6
LTC 72. Lập trình copy hai chuỗi trong C, hàm strcpy trong
7:20
7
LTC 73. Lập trình so sánh hai chuỗi trong C, hàm strcmp trong C
15:14
8
LTC 74. Chuyển chuỗi sang viết thường hoặc viết hoa trong lập trình C, hàm strupr va strlwr
10:25
9
LTC 75. Lập trình viết hoa các chữ cái đầu tiên của từ trong lập tình C
9:35
10
LTC 76. Lập trình đảo ngược chuỗi trong lập trình C và hàm strrev
11:23
11
LTC 77. Sử dụng hàm strchr để tìm kiếm ký tự trong chuỗi
6:53
12
LTC 78. Kiểm tra chuỗi đối xứng trong lập trình C
8:34
13
LTC 79. Tìm kiếm chuỗi con trong chuỗi lập trình C
10:23

PHẦN 11. KIỂU DỮ LIỆU STRUCT

1
LTC 80. Giới thiệu về kiểu dữ liệu struct trong lập trình C
17:22
2
LTC 81. Kiểu dữ liệu struct và con trỏ, Bài tập về rút gọn phân số
24:40
3
LTC 82. Cộng Trừ Nhân Chia Phân số trong Lập trình C
13:15
4
LTC 83. Kiểu dữ liệu struct lồng nhau trong lập trình C
12:18
5
LTC 84. Quản lý sinh viên bằng kiểu dữ liệu struct trong lập trình C
39:23
6
LTC 85. Quản lý sinh viên bằng kiểu dữ liệu struct trong lập trình C (tiếp theo)
1:00:42
7
LTC 86. Kiểu dữ liệu Union trong lập trình C
11:12

PHẦN 12. LÀM VIỆC VỚI FILE

1
LTC 87. Giới thiệu về FILE trong lập trình C
15:28
2
LTC 88. Cách ghi dữ liệu vào File văn bản trong lập trình C
10:45
3
LTC 89. Cách đọc dữ liệu từ File dạng văn bản trong lập trình C
6:24
4
LTC 90. Cách ghi dữ liệu vào File dạng nhị phân
8:07
5
LTC 91. Cách đọc dữ liệu từ File dạng nhị phân
6:24
6
LTC 92. Nhập và Xuất Mảng ra File trong Lập trình C
18:24
7
LTC 93. Cách đọc và ghi mảng struct vào File trong lập trình C
22:45
4.7
4.7 out of 5
3 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
2
Stars 4
1
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

94 lectures
Full lifetime access
Access on mobile and TV