TITV

5 out of 5
5
1 review

Lập trình Java (Java Core)

Khóa học lập trình Java do TITV xây dựng (trong thời gian khoảng 1 năm) và cung cấp hoàn toàn miễn phí, mục tiêu là chia sẻ kiến thức về lập trình, các bạn sẽ được làm quen từ những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao trong lập trình Java. Bao gồm tấtLập trình Java (Java Core)

6.942 students enrolled

1. Giới thiệu và cài đặt

1
Java 01. Vì sao học lập trình Java
2
Java 02. Cài đặt JDK và Eclipse
3
Java 03. Cấu trúc của một lớp Java
4
Java 04. Cách khai báo biến trong Java
5
Java 05 . Kiểu dữ liệu trong Java
6
Java 06. Hằng số trong Java
7
Java 07 . Cách ghi chú trong Java
8
Java 08. Cách kiểm tra và xử lý lỗi biên dịch

2. Nhập xuất dữ liệu và các toán tử

1
Java 09. Cách nhập dữ liệu từ bán phím
2
Java 10. Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Java
3
Java 11. Các phép toán cơ bản trong Java
4
Java 12 Các phép toán một ngôi trong lập trình Java
5
Java 13. Cách gán dữ liệu trong Java
6
Java 14. Các phép toán so sánh và điều kiện trong Java
7
Java 16. Lớp Math và các hàm toán học trong Java
8
Java 15. Toán tử điều kiện trong Java

3. Câu lệnh điều kiện - vòng lặp - mảng

1
Java 17. Câu lệnh điều kiện if ... else trong Java
2
Java 18 . Giải phương trình bậc hai ax2 bx c=0 trong Java
3
Java 19 . Câu lệnh switch ... case trong lập trình Java
4
Java 20. Bài tập kiểm tra số ngày của tháng trong Java
5
Java 21. Cách sử dụng vòng lặp for trong lập trình Java
6
Java 22. Lặp trình in ra bảng cửu chương trong Java
7
Java 23. Cách sử dụng vòng lặp while trong lập trình Java
8
Java 24. Chuyển đổi số từ thập phân sang nhị phân
9
Java 25. Vòng lặp do while trong lặp trình Java
10
Java 26. Cách sử dụng câu lệnh break, continue và return trong Java
11
Java 27 . Cách bắt lỗi ngoại lệ bằng try catch trong lập trình Java
12
Java 27a. Giới thiệu về mảng trong lập trình Java

4. Lập trình hướng đối tượng

1
Java 28 . Lập trình hướng đối tượng là gì
2
Java 29. Cách cài phần mềm vẽ sơ đồ lớp UML
3
Java 30. Cách xây dựng lớp và phương thức khởi tạo Constructor
4
Java 31. Hiểu rõ về phương thức trong lập trình Java
5
Java 32. Hiểu rõ phương thức GET và SET
6
Java 33. Hiểu rõ phương thức toString trong lập trình Java
7
Java 34 . Hiểu rõ phương thức so sánh equals và hascode
8
Java 35. Bài tập Quản lý Sách trong lập trình Java
9
Java 36. Bài tập Quản lý Bộ phim trong lập trình Java
10
Java 37. Bài tập Quản lý Sinh viên trong lập trình Java
11
Java 38. Bài tập quản lý Máy tính trong lập trình Java

5. Lập trình hướng đối tượng - phần 2

1
Java 39 . Khái niệm về Kế Thừa trong lập trình Java
2
Java 40. Các dạng kế thừa trong Java
3
Java 41. Vì sao không có đa kế thừa trong Java?
4
Java 42. Ghi đè phương thức - Overriding trong lập trình Java
5
Java 43. Nạp chồng phương thức - Overloading trong Java
6
Java 44. Lớp và phương thức trừu tượng Abstract trong Java
7
Java 45. Bài tập về kế thừa và abstract
8
Java 46. Hiểu rõ về INTERFACE trong lập trình Java
9
Java 47. Hiểu rõ về Gói - Package trong lập trình Java
10
Java 48. Phân biệt điều khiển public, protected, private

6. Cấu trúc dữ liệu Java - Xử lý chuỗi

1
Java 49. Xử lý chuỗi trong lập trình Java | 1 - Lấy độ dài chuỗi và ký tự trong chuỗi Java
2
Java 50. Xử lý chuỗi trong lập trình Java | 2 - Các hàm so sánh chuỗi trong Java
3
Java 51. Xử lý chuỗi trong lập trình Java | 3 - Các hàm tìm kiếm chuỗi trong Java
4
Java 52. Xử lý chuỗi trong lập trình Java | 4 cắt chuỗi, nối chuối và thay thế và chuyển đổi
5
Java 53. Mảng và cách copy mảng trong lập trình Java
6
Java 54 - Xây dựng phương thức so sánh compareTo và hiểu rõ về Comparable trong Java
7
Java 55. Tìm kiếm, sắp xếp, copy mảng bằng các hàm có sẵn trong Java
8
Java 56. Cách phân tách chuỗi thành mảng trong lập trình Java

7. Cấu trúc dữ liệu Java - Các lớp thường dùng

1
Java 58. Các lớp quản lý thời gian và ngày tháng trong Java
2
Java 57. Lập trình Mini Game Cá Cược Tài Xỉu - sử dụng lớp Random và Numberformat Java
3
Java 59. Kiểu dữ liệu Enum trong lập trình Java

8. Cấu trúc dữ liệu Java - Java Collections

1
Java 60. Giới thiệu về Java Collections trong lập trình Java
2
Java 61. Bài tập quản lý danh sách sinh viên trong Java sử dụng ArrayList
3
Java 62. Hiểu rõ về cách sử dụng Stack trong lập trình Java
4
Java 63. Hiểu rõ hàng đợi Queue và Deque trong lập trình Java
5
Java 64. Hiểu rõ cấu trúc SET trong lập trình Java | Bài tập rút thăm trúng thưởng
6
Java 65. Hiểu rõ cấu trúc Map của Java | Viết chương trình tra từ điển Anh - Việt
7
Java 66. Tìm hiểu về Generic trong lập trình Java

9. Tương tác với tập tin và thư mục

1
Java 67. Cách lập trình tạo tập tin và thư mục trong Java
2
Java 68. Cách lấy thông tin cơ bản của tập tin và duyệt thư mục trong Java
3
Java 69. Cách xóa tập tin và thư mục bằng ngôn ngữ lập trình Java
4
Java 70. Cách đổi tên, di chuyển và copy file trong lập trình Java
5
Java 71. Cách ghi dữ liệu dạng văn bản vào file trong lập trình Java
6
Java 72. Cách đọc dữ liệu văn bản text từ file trong lập trình Java
7
Java 73. Cách lưu đối tượng xuống tập tin | Lập trình Java
8
Java 74. Cách đọc đối tượng từ tập tin | Lập trình Java
9
Java 75. Tổng hợp các kiến thức xử lý file | Lập trình Java
10
Java 76. Lập trình nén và giải nén file | Lập trình Java

10. Lập trình giao diện Java Swing - Phần 1

1
Java 77. Giới thiệu về lập trình giao diện Java Swing | Lập trình Java
2
Java 78. Tìm hiểu về cửa sổ chương trình JFrame | Lập trình Java
3
Java 79. Các thành phần và bố cục của chương trình giao diện | Lập trình Java
4
Java 80. Cách sử dụng JPanel và cấu hình Look and Feel cho giao diện chương trình Java
5
Java 81. Áp dụng mô hình MVC trong xây dựng chương trình và cách xử lý sự kiện
6
Java 82. Tùy chỉnh font chữ và kích cỡ chữ của các thành phần giao diện
7
Java 83. Cách tùy chỉnh màu nền và màu chữ cho các thành phần giao diện
8
Java 84. Cách sử dụng JTextField để hiển thị và nhập dữ liệu văn bản
9
Java 85. Cách sử dụng JTextArea để hiển thị và nhập dữ liệu văn bản nhiều dòng
10
Java 86. Cách hiển thị thanh cuộn và sử dụng JScrollPane | Lập trình Java
11
Java 87. Xử lý các sự kiện của chuột máy tính | Lập trình Java
12
Java 88. Cách vẽ và hiển thị các hình ảnh cơ bản | Lập trình Java

12. Lập trình giao diện Java Swing - Phần 2

1
Java 89. Cách thêm thanh Menu và xử lý sự kiện cho các Menu | Lập trình Java
2
Java 90. Cách tạo phím tắt cho chương trình Java Swing
3
Java 91. Cách tạo thanh công cụ cho chương trình Java Swing
4
Java 92. Cách tạo menu chuột phải cho chương trình Java Swing
5
Java 93. Thêm tích chọn vào menu trong chương trình Java Swing
6
Java 94. Cách hiển thị hình ảnh và gán icon trong chương trình Java
7
Java 95. Cách sử dụng JRadioButton và JCheckbox để lựa chọn trong Java Swing
8
Java 96. Cách sử dụng JCombobox và JList trong Java Swing
9
Java 97. Cách hiển thị cửa sổ thông báo hoặc báo lỗi hoặc nhập dữ liệu trong Java
10
Java 98. Hướng dẫn kéo thả giao diện Java Swing
11
Java 99. Cách mở file hoặc lưu file trong Java Swing

12. Lập trình giao diện Java Swing - Phần 3

1
Java 100. Bài tập quản lý danh sách sinh viên - phần thiết kế giao diện
2
Java 101. Bài tập quản lý sinh viên - phần chức năng
3
Java 102. Bài tập quản lý sinh viên - phần chức năng tiếp theo
4
Java 103. Bài tập quản lý sinh viên - phần chức năng 3
5
Java 104. Cách đóng gói chương trình Java, Export Jar
5
5 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV