TITV

Lập trình với Hibernate Framework

1 student enrolled

1
Giới thiệu về ORM và JPA
2
Công cụ và kiến thức cần thiết để lập trình Hibernate
3
Tạo dự án Hibernate và cấu hình ánh xạ Class thành Table trong cơ sở dữ liệu
4
Giới thiệu về HQL trong Hibernate và cách truy vấn
5
Phân biệt các trạng thái của đối tượng trong Hibernate
6
Mối quan hệ One-to-One trong Hibernate
7
Mối quan hệ Many-to-One trong Hibernate
8
Mối quan hệ One-to-Many trong Hibernate
9
Mối quan hệ Many to Many trong Hibernate
10
Quan hệ Kế thừa trong Hibernate
11
Phân biệt các loại Cascade trong Hibernate
12
Phân biệt LAZY và EAGER loading trong Hibernate

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Course available for 90 days
Get course
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV
Price:
250,000 đ 49,000 đ