TITV

[Video] Lập trình mạng (sử dụng Java)

3.805 students enrolled

Phần 1. Giới thiệu

1
1. Giới thiệu nội dung khóa học
00:07:51
2
2. Tổng quan về mạng Internet và ứng dụng mạng
00:33:46
3
3. Tổng quan về mạng Internet và ứng dụng mạng (phần 2)
00:24:34
4
4. Cài đặt công cụ lập trình Netbeans
00:01:18
5
5. Thực hành - Xây dựng ứng dụng NSLOOKUP đơn giản
00:21:01

Phần 2. Nhập và xuất dữ liệu

1
6. Giới thiệu về nhập xuất trong Java
00:14:17
2
7. Ví dụ về nhập xuất đơn giản
00:07:43
3
8. Luồng dữ liệu
00:24:10
4
9. Các lớp quan trọng trong Java dùng để nhập xuất dữ liệu
00:14:33
5
10. Thực hành - bài tập tạo File
00:26:32
6
Thực hành - bài tập kiểm tra các quyền truy xuất File
00:32:30
7
11. Thực hành: cây thư mục
00:52:42
8
12. Thực hành: xóa file/thư mục
00:16:32
9
13. Thực hành: thay đổi tên file
00:13:10
10
14. Thực hành: copy file hoặc thư mục
00:37:18
11
Bài tập tự làm: di chuyển file/ thư mục
12
15. Lưu ý về ghi Log trong lập trình
00:17:55
13
16. Thực hành - ghi và đọc dữ liệu từ file text
00:37:28
14
17. Thực hành đọc và ghi đối tượng, xây dựng phần mềm quản lý danh thiếp
01:12:16

Phần 3. Lập trình đa tiến trình

1
18. Giới thiệu về lập trình đa tiến trình - Multi Threading
00:28:49
2
19. Thực hành lập trình đa tiến trình - bài toán nhà sản xuất và người tiêu dùng
00:35:25
3
20. Đồng bộ hóa tiến trình - synchronized
00:14:59
4
21. Thực hành xây dựng ứng dụng quản lý thư viện sử dụng đa tiến trình
00:32:21

Phần 4. Lập trình Socket - TCP

1
22. Địa chỉ mạng InetAddress
00:07:40
2
23. Kết nối và truy xuất dữ liệu từ URL
00:21:20
3
24. Giới thiệu về lập trình Socket
00:19:06
4
25. Xây dựng ứng dụng chat đơn giản Client - Server
00:38:28
5
26. Thực hành - xây dựng ứng dụng Chat Room
00:49:04
6
27. Thực hành - xây dựng ứng dụng điều khiển máy tính từ xa - Remote Desktop
00:52:41

Phần 5. Lập trình Socket - UDP

1
28. Giới thiệu giao thức UDP
00:33:32
2
29. Thực hành gửi và nhận tin qua giao thức UDP
00:39:03
3
30. Thực hành - giả lập hệ thống phân giải tên miền DNS dựa trên giao thức UDP
00:29:45
4
31. Giới thiệu lập trình Multicast
00:20:41
5
32. Thực hành gửi tin Multicast
00:19:23
6
33. Thực hành đểu khiển lightstick bằng Multicast
00:27:29

Phần 6. Lập trình phân tán đối tượng RMI

1
34. Lập trình phân tán đối tượng với RMI
00:46:05

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

36 lectures
Full lifetime access
Access on mobile and TV
[Video] Lập trình mạng (sử dụng Java)
Price:
Free