TITV

5 out of 5
5
1 review

Lập trình Python cơ bản

1.319 students enrolled

Phần 1

1
01. Lập Trình Cơ Bản PYTHON Tự Học Cho Người Mới Bắt Đầu
2
02. Giới thiệu về lập trình và một số lưu ý cho người mới học lập trình
3
03. Tạo ghi chú comment trong lập trình Python
4
04. Cách xuất dữ liệu bằng câu lệnh print trong python
5
05. Cách nhập dữ liệu bằng lệnh input trong Lập trình Python
6
06. Biến, hằng số và từ khóa trong Lập trình Python
7
07. Kiểu dữ liệu cơ bản trong Lập trình Python
8
08. Ép kiểu dữ liệu | Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Lập trình Python
9
09. Các phép toán số học cơ bản trong Lập trình Python
10
10. Các toán tử so sánh và logic trong Lập trình Python

Phần 2

1
11. Các toán tử gán trong lập trình Python
2
12. Thư viện toán học math trong Lập trình Python
3
13. Toán tử điều kiện | toán tử ba ngồi trong Lập trình Python
4
14. Câu lệnh rẻ nhánh if else trong Lập trình Python
5
15. Bài tập giải phương trình bậc 2 trong Lập trình Python
6
16. Bài tập về tính diện tích và chu vi tam giác trong Lập trình Python
7
17. Kiểu dữ liệu List trong Lập trình Python
8
18. Giới thiệu vòng lặp for trong lập trình Python
9
19. Vòng lặp lồng nhau trong Lập trình Python
10
20. Kiểu dữ liệu String trong Lập trình Python

Phần 3

1
21. Vòng lặp while trong lặp trình Python
2
22. Bài tập chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân trong lập trình Python
3
23. Cách sử dụng câu lệnh break và continue trong Lập trinh Python
4
24. Kiểu dữ liệu Tuple trong lập trình Python
5
25. Kiểu dữ liệu Set trong Python
6
26. Bài tập rút thăm trúng thưởng
7
27. Kiểu dữ liệu Dictionary
8
28. Bài tập xây dựng chương trình tra từ điển
9
29. Xây dựng Function trong Python
10
30. Lambda Function trong Python

Phần 4

1
31. Giới thiệu về Lập Trình Hướng đối tượng và cách vẽ sơ đồ lớp
2
32. Bài tập Lập Trình Hướng Đối Tượng, phân biệt Method và Static Method
3
33. Bài tập về Kế thừa trong Python
4
35. Cách sử dụng Try Except
5
36. Cách đọc và ghi file trong python
6
37. Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu SQLite
7
38. Kết nối và Tương tác với Cơ sở dữ liệu SQLite
8
39 . Tạo Table Cho Cơ Sở Dữ Liệu Từ Python
5
5 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review