TITV

[Video] Microsoft Excel cơ bản

Với hơn 90 bài học, bạn sẽ thành thạo excel trong khoảng một tháng. Chúc bạn học tốt.

2.211 students enrolled

Phần 1

1
Excel 01 - Tạo số thứ tự trong Excel nhanh nhất 2023
2
Excel 02 - Cách tách họ và tên trong Excel nhanh bằng Flash Fill
3
Excel 03 - Cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của dòng trong Excel
4
Excel 04 - Cách chèn nhiều dòng hoặc chèn nhiều cột trong Excel cùng lúc
5
Excel 05 - Cách cố định tiêu đề dòng hoặc cột trong Excel
6
Excel 06 - Ẩn dòng hoặc cột trong Excel
7
Excel 07 - Tạo danh sách sổ xuống để chọn khi nhập dữ liệu trong Excel
8
Excel 08 - Ràng buộc, quy định và giới hạn dữ liệu số, ngày tháng, thời gian, độ dài văn bản khi nh
9
Excel 09 - Cách ràng buộc và kiểm tra dữ liệu nhập bằng các hàm trong excel
10
Excel 10 - Cách xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel

Phần 2

1
Excel 11 - Cách tô màu highlight dữ liệu trùng lặp trong Excel
2
Excel 12 - Chuyển đổi hàng thành cột và ngược lại trong Excel
3
Excel 13 - Cách copy và paste nhiều dữ liệu trong excel cùng một lúc
4
Excel 14 - Cách di chuyển nhanh dữ liệu trong Excel
5
Excel 15 - Cách nhập nhanh công thức khi không nhớ trong Excel
6
Excel 16 - Hiểu rõ các ký tự $ : ! trong công thức Excel
7
Excel 17 - Cách tìm min và tìm max trong Excel nhanh nhất
8
Excel 18 - Cách xếp hạng dữ liệu trong Excel Cách sử dụng hàm Rank
9
Excel 19 - Cách tìm giá trị dựa trên độ lớn dữ liệu trong Excel Cách sử dụng hàm Large
10
Excel 20 - Cách tính trung bình cộng, trung bình, và tìm số xuất hiện nhiều lần nhất trong Excel

Phần 3

1
Excel 21 - Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel
2
Excel 22 - Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel từ trái sang phải Sắp xếp theo chiều ngang trong Excel
3
Excel 23 - Cách sử dụng hàm IF trong Excel đơn giản
4
Excel 24 - Cách sử dụng hàm if kết hợp lồng nhau trong Excel
5
Excel 25 Cách tính tổng bằng hàm Sum nhanh với phím tắt trong Excel
6
Excel 26 - Định dạng nhập ngày mặc định trong Excel theo dạng ngày tháng năm
7
Excel 27 - Thay đổi dấu chấm phẩy thành dấu phẩy trong công thức Excel
8
Excel 28 Cách sử dụng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel
9
Excel 29 - Cách sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng theo nhiều điều kiện trong Excel
10
Excel 30 - Cách tính tổng tích lũy trong Excel

Phần 4

1
Excel 31 - Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT trong Excel
2
Excel 32 - Cách sử dụng hàm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK và COUNTIF
3
Excel 33 - Cách sử dụng hàm COUNTIFS để đếm nhiều điều kiện cùng lúc trong Excel
4
Excel 34 -Cách hiển thị số 0 ở đầu con số trong Excel
5
Excel 35 - Cách sử dụng ký tự đại diện WILDCARDS trong Excel
6
Excel 36 - Cách nhóm dữ liệu trong Excel Groupping data, tạo báo cáo doanh thu theo ngày tháng
7
Excel 37 - Chỉ copy dữ liệu đang hiển thị, không copy dữ liệu bị ẩn
8
Excel 38 - Đặt tên cho một vùng hoặc một công thức trong Excel để tái sử dụng
9
Excel 39 - Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel
10
Excel 40 - Hướng dẫn cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

Phần 5

1
Excel 41 - Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel để tìm kiếm vị trí tương đối của dữ liệu
2
Excel 42 - Cách sử dung hàm INDEX trong Excel để tìm kiếm giá trị trong bảng tính
3
Excel 43 - Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel
4
Excel 44 - 45 - Các hàm làm tròn số trong Excel: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, ODD, EVEN, MROUND
5
Excel 46 - Tính toán trên dữ liệu ngày tháng năm, tìm số lượng ngày giữa hai giá trị ngày tháng năm
6
Excel 47 - Cách tách ngày tháng năm trong Excel bằng hàm DAY, MONTH, YEAR
7
Excel 48 - Tùy chỉnh định dạng ngày tháng năm, hiển thị thứ trong tuần, hiển thị tháng trong năm
8
Excel 49 - Cách xuống dòng và ngắt dòng văn bản, Wrap text trong Excel
9
Excel 50 - Xóa khoảng trắng, chuyển sang chữ hoa, chữ thường bằng hàm TRIM, CLEAN, UPPER, LOWER, PRO
10
Excel 51 - Nối văn bản trong bảng tính Excel bằng dấu &, hàm CONCAT, TEXTJOIN

Phần 6

1
Excel 52 -Tìm độ dài của một chuỗi văn bản bằng hàm LEN trong Excel
2
Excel 53 - Tìm kiếm trong chuỗi văn bản bằng hàm FIND, SEARCH trong Excel
3
Excel 54 - Cách sử dụng hàm LEFT, MID, RIGHT trong Excel
4
Excel 55 - Tách dữ liệu từ 1 cột thành nhiều cột trong Excel
5
Excel 56 - Thay thế nội dung văn bản trong Excel bằng hàm SUBSTITUTE, REPLACE
6
Excel 57 - Đếm số lượng từ trong một ô Excel
7
Excel 58 - Cách tách họ và tên trong Excel bằng hàm SUBSTITUTE
8
Excel 59 - Đếm số lần xuất hiện của một từ hoặc một cụm từ trong Excel
9
Excel 60 - Cách sử dụng Trace Precedents để Trace Precedents để tìm các ô dùng để tính toán ô được c
10
Excel 61 - Cách sử dụng Trace Dependents Tìm các ô được tính toán bởi ô được chọn

Phần 7

1
Excel 62 - Xem kết quả từng bước và kiểm tra giá trị trong công thức excel bằng Evaluate Formula
2
Excel 63 - Cách Sử dụng Watch Window để theo dõi, giám sát các ô quan trọng trong Excel
3
Excel 64 - Cách sử dụng DATA BARS hiển thị mức độ lớn nhỏ của giá trị trong Excel
4
Excel 65 - Cách sử dụng COLOR SCALES phân biệt độ lớn nhỏ của giá trị bằng màu sắc bản đồ nhiệt
5
Excel 66 - Cách sử dụng ICON SETS để hiển thị icon trong các ô Excel
6
Excel 67 - Định dạng theo điều kiện riêng conditional formatting, quản lý và xóa các điều kiện
7
Excel 68 - Cách chèn các loại biểu đồ trong Excel
8
Excel 69 - Sử dụng công cụ phân tích nhanh trong Excel
9
Excel 70 - Cách sử dụng What If analysis theo ngữ cảnh
10
Excel 71 - Cách sử dụng Data Table một biến

Phần 8

1
Excel 72 - Cách sử dụng Data Table hai biến
2
Excel 73 - Cách dùng Goal Seek để tìm mục tiêu trong Excel
3
Excel 74 - Cách sử dụng Pivot Table cơ bản trong Excel
4
Excel 75 - Cách tính AVERAGE, COUNT, MIN, MAX, PRODUCT trong Pivot Table
5
Excel 76 - Cách lập báo cáo tỷ lệ phần trăm trong excel bằng Pivot Table
6
Excel 77 - Cách tạo slicer để lọc dữ liệu trong Pivot Table
7
Excel 78 - Cách vẽ biểu đồ từ dữ liệu của Pivot Table trong Excel
8
Excel 79 - Cách làm mới refresh, tính toán lại dữ liệu trong Pivot Table
9
Excel 80 - Cách chèn và định nghĩa Table chính trong bảng tính Excel
10
Excel 81 - Cách chèn nhanh tính tổng vào cuối table trong Excel

Phần 9

1
Excel 82 - Cách định dạng bảng tính trong Excel
2
Excel 83 - Cách cài đặt hoặc xóa vùng in trên bảng tính Excel
3
Excel 84 - Cách căn chỉnh trang in vừa với khổ giấy trong Excel
4
Excel 85 - Cách lặp lại tiêu đề trong Excel khi in
5
Excel 86 - Cách chèn Header và Footer trong Excel
6
Excel 87 - Cách chèn Watermark trong bảng tính Excel
7
Excel 88 - Cách đặt mật khẩu bảo vệ một sheet trong bảng tính Excel
8
Excel 89 - Cách đặt mật khẩu bảo vệ cấu trúc của Excel
9
Excel 90 - Cách đặt mật khẩu để bảo vệ tập tin Excel yêu cầu nhập mật khẩu khi mở file
10
Excel 91 - Cách ẩn và bảo mật công thức trong Excel

Phần 10

1
Excel 92 - Cách cho phép người dùng nhập, chỉnh sửa một số ô khi đã khóa trang tính Excel

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

91 lectures
Full lifetime access
Access on mobile and TV
[Video] Microsoft Excel cơ bản
Price:
Free