TITV

Quản lý project Java với Maven

Khóa học này chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng Maven trong việc quản lý thư viện trong dự án.

708 students enrolled

1
Maven 01. Giới thiệu và cài đặt Maven Plugin cho Eclipse
2
Maven 02. Tạo dự án Maven đơn giản
3
Maven 03. Tạo dự án Web Java với Maven
4
Maven 04. Tạo dự án Java Swing với Maven
5
Maven 05. Tạo dự án Maven có nhiều Module
6
Maven 06. Cách sử dụng Maven để Test dự án, chạy các Test Case

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV