TITV

[Video] Lập trình viên Java Backend: Spring Boot và Hibernate

1 student enrolled

Bài 1

1
1.1. Framework là gì?
00:57:21
2
1.2. Mục tiêu khóa học Spring & Hibernate Frameworks
00:03:21
3
1.3. Chuẩn bị kiến thức & cài đặt các công cụ thực hành
00:38:47

Bài 2

1
2.1. Spring Framework & Spring Boot
00:22:49
2
2.2. Bắt đầu với dự án Spring Boot: HELLO WORLD!
00:32:27
3
2.3. Quản lý dự án với MAVEN
00:23:15
4
2.4. Giới thiệu tổng quan về Spring Framework
00:27:15

Bài 3

1
3.1. Các Spring Projects
00:19:45
2
3.2. Cấu trúc thư mục trong một dự án Spring
00:33:06
3
3.3. Thực hành - cấu hình application.properties
00:21:51
4
3.4. Spring Boot Starter Dependency
00:12:45
5
3.5. Tự động build lại dự án Spring
00:12:45
6
3.6. Thực hành - sử dụng dev-tools để tự động build lại dự án
00:08:27
7
3.7. Kiểm tra thông tin và tương tác với Spring Project thông qua actuator
00:10:21
8
3.8. Thực hành - sử dụng actuator dependency để kiểm tra dự án
00:13:47
9
3.9 Thực hành - kết hợp actuator và security dependency
00:08:16

Bài 4

1
4.1. Đảo ngược điều khiển (IoC - Inversion of Control) và tiêm phụ thuộc (DI - Dependency Injection)
00:15:21
2
4.2. Các loại Dependency Injection
00:07:55
3
4.3. Thực hành - Constructor Injection
00:19:13
4
4.4. Thực hành – Setter Injection
00:09:47
5
4.5. Thực hành – Field Injection
00:09:07

Bài 5

1
5.1. Components và Injection
00:09:00
2
5.2. Quét các Component trong Spring
00:12:02
3
5.3. Thực hành
00:20:00
4
5.4.Annotation Autowired và Qualifier
00:11:03
5
5.5. Thực hành
00:21:45
6
5.6. Annotation Autowired và Primary
00:03:55
7
5.7. Thực hành
00:04:16
8
5.8. Khởi tạo dạng Lazy (lười biếng - chậm)
00:07:10
9
5.9. Thực hành
00:14:03
10
5.10. Phạm vi của Bean
00:14:52
11
5.11. Thực hành
00:13:49
12
5.12. Vòng đời của Bean
00:08:40
13
5.13. Thực hành
00:07:50
14
5.14. Cấu hình Bean với Java Code
00:04:28
15
5.15. Thực hành
00:19:38

Bài 6

1
6.1. Giới thiệu về Hibernate và JPA
00:18:36
2
6.2. Thực hành - chuẩn bị Database
00:45:44
3
6.3. Thực hành - Tạo dự án Hibernate và JPA trong Spring Boot
00:13:02
4
6.4. Các annotations trong JPA - thực hành tạo Entity
00:22:55
5
6.5. DAO - Data Access Object
00:14:13
6
6.6. Thực hành - tạo DAO & lưu đối tượng
00:31:08
7
6.7. Thực hành - truy vấn đối tượng
00:08:08
8
6.8. JPQL - Java Persistence Query Language
00:05:28
9
6.9. Thực hành - tạo truy vấn với JPQL
00:12:49
10
6.10. Thực hành - cập nhật đối tượng
00:15:22
11
6.11. Thực hành - xóa đối tượng
00:11:40
12
6.12. Thực hành - cấu hình tạo table tự động
00:09:23

Bài 7

1
7.1. Giới thiệu về REST API
00:36:16
2
7.2. Tìm hiểu về JSON
00:06:55
3
7.3. Cài đặt và sử dụng Postman
00:14:50
4
7.4. Spring REST Controller
00:09:26
5
7.5. Thực hành - RestController và kiểm tra bằng Postman
00:07:56
6
7.6. Chuyển đổi JSON sang đối tượng Java POJO
00:03:27
7
7.7. Thực hành - chuyển đổi giữa JSON và Java POJO
00:16:11
8
7.8. Thực hành - Path Variables
00:13:28
9
7.9. Thực hành - xử lý ngoại lệ - Exception Handling
00:25:54
10
7.10. Thực hành - xử lý ngoại lệ chung - Controller Advice
00:08:51

Bài 8

1
8.1. Thực hành - xây dựng CRUD API - quản lý sinh viên
01:45:30
2
8.2. Thực hành - Spring Data JPA
00:17:57
3
8.3. Thực hành - Spring Data REST
00:29:05
4
8.4. Thực hành Spring Data JPA - truy vấn với các điều kiện mở rộng
00:33:03

Bài 9.

1
9.1. Giới thiệu về Spring Security
00:16:43
2
9.2. Thực hành - tạo dự án Spring Boot Security
00:08:50
3
9.3. Thực hành - tạo users ảo trong bộ nhớ
00:17:05
4
9.4. Thực hành - phân quyền và hạn chế truy cập
00:23:47
5
9.5. Thực hành - Spring Security kết hợp JDBC
00:21:05

Bài 10.

1
10.1. Mã hóa mật khẩu với Bcrypt
00:30:10
2
10.2. Tùy chỉnh table user
00:16:35
3
10.3. Giới thiệu về Thymeleaf
00:05:18
4
10.4. Thymeleaf Expression
00:06:48
5
10.5. Thực hành Thymeleaf đơn giản
00:18:10
6
10.6. CSS và JavaScript
00:21:56

Bài 11

1
11.1. Giới thiệu Spring MVC
00:15:09
2
11.2. Thực hành Spring MVC - hiển thị danh sách sinh viên
00:29:08
3
11.3. Thực hành Spring MVC - thêm mới sinh viên
00:21:56
4
11.4. Thực hành Spring MVC - chỉnh sửa sinh viên
00:12:21
5
11.5. Thực hành Spring MVC - xóa sinh viên
00:08:53

Bài 12

1
12.1. Thực hành - Spring MVC Security - Cấu hình đăng nhập
00:21:18
2
12.2. Thực hành - Spring MVC Security - Tùy chọn cấu hình form đăng nhập
00:14:21
3
12.3. Thực hành - Spring MVC Security - Tùy chọn thông báo lỗi đăng nhập
00:05:04
4
12.4. Thực hành - Spring MVC Security - Cấu hình đăng xuất
00:05:24
5
12.5. Thực hành - Spring MVC Security - Hiển thị thông tin người đăng nhập
00:07:56
6
12.6. Thực hành - Spring MVC Security - Tùy chỉnh trang hiển thị lỗi 403
00:06:53
7
12.7. Thực hành - Spring MVC Security - Tùy chỉnh truy cập theo Role
00:30:42
8
12.8. Thực hành - Spring MVC Security - Tùy chỉnh hiển thị nội dung dựa trên Role
00:10:44

Bài 13

1
13.1. Srping MVC Security sử dụng JPA
01:25:43
2
13.2. Xây dựng trang đăng ký người dùng
01:05:44

Bài 14

1
14.1. Primary Key và Foreign Key
00:08:30
2
14.2. Các loại quan hệ
00:15:27
3
14.3. Directional
00:11:07
4
14.4. Các loại Cascade
00:11:08
5
14.5. Các loại FetchType
00:09:20
6
14.6. Vòng đời của Entity
00:15:41
7
14.7. Thực hành quan hệ One To One và Uni-directional
00:56:21
8
14.8. Thực hành quan hệ One To One và Bi-directional
00:19:06
9
14.9. Thực hành quan hệ One To Many
00:33:52
10
14.10. Thực hành FetchType Lazy và Eager
00:38:06
11
14.11. Thực hành Many To Many
00:21:46
12
14.12. Thực hành truy vấn Many To Many
00:21:28

Bài 15

1
15.1. Giới thiệu về Aspect Oriented Programming (AOP)
00:31:29
2
15.2. Các loại Advice trong Spring AOP
00:06:15
3
15.3. Thực hành: các loại Advice trong Spring AOP
00:29:15
4
15.4. Pointcut và Expression
00:09:55
5
15.5. Thực hành Pointcut và Expression
00:25:45

Dự án cuối khóa

1
Dự án cuối khóa

Ôn tập cuối khóa

1
Ôn tập cuối khóa
00:18:15

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Course available for 180 days
Get course
Liên hệ

Includes

106 lectures
Access on mobile and TV
[Video] Lập trình viên Java Backend: Spring Boot và Hibernate
Price:
1,500,000 đ 899,000 đ