Curriculum
Course: [Video] Lập trình viên Java Backend: Spr...
Login

Curriculum

[Video] Lập trình viên Java Backend: Spring Boot và Hibernate

Dự án cuối khóa

0/1

Ôn tập cuối khóa

0/1
Video lesson

2.2. Bắt đầu với dự án Spring Boot: HELLO WORLD!

package vn.titv.spring.helloworld;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class HelloWorldController {
  @GetMapping("/")
  public String index(){
    return "Hello World!";
  }

  @GetMapping("/h2")
  public String index2(){
    return "Xin chào";
  }
}