TITV

SQL Server – Cơ bản

899 students enrolled

Phần 1. Cài đặt và chuẩn bị cơ sở dữ liệu để thực hành

1
Bài 01. Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2022
06:47
2
Bài 02. Hướng dẫn cài đặt SSMS SQL Server Management System
06:42
3
Bài 03. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu để thực hành câu lệnh SQL
22:00

Phần 2. Thực hành các câu lệnh SQL

1
Bài 04. Câu lệnh truy vấn SELECT
22:00
2
Bài 05. Câu lệnh truy vấn SELECT DISTINCT lấy dữ liệu không trùng lặp
14:35
3
Bài 06. Câu lệnh truy vấn SELECT TOP giới hạn dòng trả về
13:04
4
Bài 07. Cách đặt tên thay thế cho cột và bảng - Alias
20:20
5
Bài 08. Tìm giá trị Min và Max trong SQL
17:14
6
Bài 09. Các hàm COUNT, SUM và AVG trong SQL
23:45
7
Bài 10. Order By - Sắp xếp kết quả trả về của câu truy vấn
22:20
8
Bài 11. Các phép toán trong SQL
15:43
9
Bài 12. Lọc dữ liệu bằng mệnh đề WHERE trong SQL
20:30
10
Bài 13. Kết hợp điều kiện bằng toán tử AND, OR, NOT trong SQL
18:07
11
Bài 14. Toán tử BETWEEN trong SQL
17:20
12
Bài 15. Toán tử LIKE - lọc dữ liệu chuỗi trong SQL
12:54
13
Bài 16. WILDCARD - Ký tự đại diện trong SQL
16:54
14
Bài 17. Lọc dữ liệu trong danh sách bằng toán tử IN trong SQL
14:25
15
Bài 18. Kiểm tra dữ liệu NULL trong SQL
09:59
16
Bài 19. GROUP BY - Nhóm dữ liệu trong SQL
15:20
17
Bài 20. DAY MONTH YEAR - các hàm lấy ngày tháng năm cơ bản trong SQL
15:21
18
Bài 21. HAVING - Lọc dữ liệu sau GROUP BY
21:57
19
Bài 22. Bài tập ôn tập câu lệnh SQL
27:38

Phần 3. Truy vấn và kết hợp dữ liệu từ nhiều Table

1
Bài 23. Truy vấn dữ liệu từ nhiều table
36:23
2
Bài 24. Bài tập truy vấn dữ liệu từ nhiều Table khác nhau
19:24
3
Bài 25. Câu lệnh Union - Kết hợp các kết quả
35:45
4
Bài 26. Các câu lênh JOIN - LEFT JOIN - RIGHT JOIN - FULL JOIN
32:22
5
Bài 27. Bài tập về các câu lệnh JOIN
18:42
6
Bài 28. Sub Query | Nested Query - Truy vấn con, truy vấn lồng nhau
26:27
7
Bài 29. Bài tập Sub Query - truy vấn con, truy vấn lồng nhau
14:33
8
Bài 30. Thứ tự thực thi trong câu truy vấn SQL
16:52

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review