TITV

Toán rời rạc

Chương 1. Logic mệnh đề Chương 2. Phép đếm Chương 3. Quan hệ Chương 4. Đại số Boole

19.154 students enrolled

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review