TITV

Toán rời rạc

Chương 1. Logic mệnh đề Chương 2. Phép đếm Chương 3. Quan hệ Chương 4. Đại số Boole

4.347 students enrolled

Chương 1. Logic mệnh đề

1
Toán rời rạc 01. Giới Thiệu Về Mệnh Đề
2
Toán rời rạc 02. Phép Toán Trên Mệnh Đề
3
Toán rời rạc 03. Phép Toán Trên Mệnh Đề - Phần 2
4
Toán rời rạc 04. Mệnh Đề Phức Hợp và Tương Đương Logic
5
Toán rời rạc 05. Thứ Tự Ưu Tiên Của Các Phép Tính Trên Mệnh Đề
6
Toán rời rạc 06. Các Quy Luật Logic
7
Toán rời rạc 07. Vị Từ và Lượng Từ
8
Toán rời rạc 08. Suy Luận Toán Học & Quy Tắc Suy Diễn
9
Toán rời rạc 09. Phương Pháp Chứng Minh Trực Tiếp
10
Toán rời rạc 10. Phương Pháp Chứng Minh Gián Tiếp
11
Toán rời rạc 11. Phương Pháp Chứng Minh Bằng Phản Chứng
12
Toán rời rạc 12. Phương Pháp Chứng Minh Quy Nạp
13
Toán rời rạc 13. Đệ Quy Và Ứng Dụng

Chương 2. Phép đếm

1
Toán rời rạc 14. Tập Hợp và Các Phép Toán Trên Tập Hợp
2
Toán rời rạc 15. Tích Đề Các của Tập Hợp
3
Toán rời rạc 16. Ánh xạ
4
Toán rời rạc 17. Phép đếm và các quy tắc đếm
5
Toán rời rạc 18. Hoán Vị và Voán Vị Lặp
6
Toán rời rạc 19. Tổ hợp và Chỉnh hợp
7
Toán rời rạc 20. Tổ hợp lặp và Chỉnh hợp lặp
8
Toán rời rạc 21. Cách triển khai nhị thức Newton
9
Toán rời rạc 22. Nguyên lý Dirichlet, Nguyên lý Chuồng Bồ Câu
10
Toán rời rạc 23. Bài tập ôn tập về Phép đếm

Chương 3. Quan hệ

1
Toán rời rạc 24. Quan hệ hai ngôi và Quan hệ đồng dư
2
Toán rời rạc 25. Quan hệ n-ngôi và cách biểu diễn
3
Toán rời rạc 26. Tính chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu của quan hệ
4
Toán rời rạc 27. Quan hệ Tương đương
5
Toán rời rạc 28. Quan hệ thứ tự - phần 1
6
Toán rời rạc 29. Quan hệ thứ tự - phần 2

Chương 4. Đại số Boole

1
Toán rời rạc 30. Giới thiệu về đại số Boole
2
Toán rời rạc 31. Biểu thức Boole và cách tính giá trị
3
Toán rời rạc 32. Dạng tuyển chuẩn tắc của hàm Boole
4
Toán rời rạc 33. Các hằng đẳng thức của đại số Boole
5
Toán rời rạc 34. Thiết kế mạch logic trong đại số Boole
6
Toán rời rạc 35. Tối thiểu hóa hàm Boole bằng phương pháp biến đổi đại số
7
Toán rời rạc 36. Tối thiểu hóa hàm Boole bằng phương pháp dùng bảng Karnaugh
8
Toán rời rạc 37. Tối thiểu hóa hàm Boole bằng phương pháp Quine Mc Cluskey

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review