TITV

Link: Spring Framework và Hibernate – TITV

Danh sách nhóm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NfHFrYr0pUZXsAQxdSmsuK3Ml2WJLtn2TWzXHREbYSQ/edit?usp=sharing

NỘI DUNG HỌC DỰ KIẾN CỦA KHÓA HỌC SPRING & HIBERNATE

Yêu cầu: các bạn đã học qua phần JAVA CORE, có kiến thức về truy vấn SQL và HTML, CSS, JAVASCRIPT CƠ BẢN.

Tổng thời gian: 45 tiết, mỗi buổi học 3 tiết.

Thời gian học: 13h30-15h45 Thứ 7 + CN hàng tuần.

(Dự kiến thời gian học kéo dài trong 2 tháng, khai giảng vào cuối tháng 6 năm 2023).

Các bài giảng được ghi hình, các bạn sẽ được đưa vào trong một group để xem được các bài giảng này (lưu ý, video chỉ tồn tại đến 15/11/2023). Các bạn chỉ có thể xem trực tiếp trên website mà không download về máy tính được.

NỘI DUNG CÁC BÀI HỌC:

Buổi 1: 13h30 ngày 24/06/2023

 • Giới thiệu
 • Cài đặt môi trường
 • Cấu hình Server
 • Chạy dựu án Spring Boot đầu tiên

Buổi 2: 13h30 ngày 25/06/2023

 • Khái niệm về IoC (Inversion of Control)
 • Khái niệm về DI (Dependency Injection)
 • Thực hành

Buổi 3: 13h30 ngày 01/07/2023

 • Tương tác với Database
 • Giới thiệu về Hibernate/JPA
 • Thực hành CRUD

Buổi 4: 13h30 ngày 02/07/2023

 • Tìm hiểu về REST API, JSON
 • Thực hành REST CRUD APIs

Buổi 5: 13h30 ngày 08/07/2023

 • Các vấn đề về bảo mật và an ninh khi xây dựng API

Buổi 6: 13h30 ngày 09/07/2023

 • Tìm hiểu về Spring MVC
 • Tìm hiểu về Thymeleaf

Buổi 7: 13h30 ngày 15/07/2023

 • Thực hành Spring MVC – CURD

Buổi 8: 13h30 ngày 16/07/2023

 • Thực hành Spring MVC – Security

Buổi 9: 13h30 ngày 22/07/2023

 • Một số vấn đề nâng cao trong Hibernate và bảo mật
 • Lựa chọn và phân tích dự án – Project

Buổi 10: 13h30 ngày 23/07/2023

 • Project: xây dựng website sử dụng Spring MVC & Hibernate

Buổi 11: 13h30 ngày 29/07/2023

 • Project: xây dựng website sử dụng Spring MVC & Hibernate

Buổi 12: 13h30 ngày 30/07/2023

 • Project: xây dựng website sử dụng Spring MVC & Hibernate

Buổi 13: 13h30 ngày 05/08/2023

 • Project: xây dựng website sử dụng Spring MVC & Hibernate

Buổi 14: 13h30 ngày 06/08/2023

 • Project: xây dựng website sử dụng Spring MVC & Hibernate

Buổi 15: 13h30 ngày 13/08/2023 (theo nhóm 3 bạn)

 • Báo cáo và trình bày dự án cuối môn học